ترجمه اشعار عربی سعدی چاپ و منتشر شد


تاریخ : چهارشنبه، 14 اردیبهشت، 1390


سعدی شاعری مجرّب و كارآزموده و آرمان‌گرايي واقع‌بين است. بسياري از معاني عاشقانه كه نشان‌دهندة فكر لطيف و احساس ظريف، جمال‌گرايي و كمال‌گرايي و وسعت تفكر سعدی است، در اشعار عربی او نیز متجلي شده است. اشعاری نغز که بی‌شک برخاسته از اندیشه‌ای نغز و توانمند است؛ چنان‌که در دیگر آثار او نيز نمود یافته است.
 بر این اساس ترجمه و انتشار اشعار عربی سعدی، گامی موثر در عرصه سعدی پژوهی، شناخت زبان و اندیشه سعدی در قالب اشعار عربی است. ترجمه اشعار عربی توسط استاد موسی اسوار صورت گرفته و با مقدمه کوروش کمالی به همت دانشنامه فارس و مرکز سعدی شناسی به چاپ رسیده است.


 ترجمه استاد موسي اسوار از اشعار عربي سعدي به سبك متعارف ديوان‌هاي فارسي و عربي به گونه‌ء الفبايي عربي تنظيم شده و اگرچه همانندي‌هايي با ديگر ضبط‌ها و تصحيح‌هاي متن اشعار عربي سعدي دارد، اما از يافته‌هاي نوين و عالمانه‌اي برخوردار است كه در لابه‌لاي متن نقش بسته است.
ترجمه استاد موسي اسوار از اشعار عربي سعدي به سبك متعارف ديوان‌هاي فارسي و عربي به گونة الفبايي عربي تنظيم شده و اگرچه همانندي‌هايي با ديگر ضبط‌ها و تصحيح‌هاي متن اشعار عربي سعدي دارد، اما از يافته‌هاي نوين و عالمانه‌اي برخوردار است كه در لابه‌لاي متن نقش بسته است.


منبع این مقاله : دانشنامه فارس
http://www.fars-encyclopedia.com

آدرس این مطلب :

Fars Encyclopedia ©