کمالی سروستانی: ذات رسانه نقد است


تاریخ : شنبه، 7 شهریور، 1394مدیر دانشنامه فارس گفت: ذات رسانه نقد است و نمی شود اهل مطبوعات و رسانه خود منتقد باشد اما به تحلیل آثار همکاران خود که می رسند تعارف و از نقد آثار یکدیگر پرهیز کنند.

کوروش کمالی سروستانی در دومین نشست از سلسله نشست های تاریخ مطبوعات فارس بیان کرد: اهالی رسانه نباید تنها به دنبال نقادی یا تجلیل باشند بلکه رسالت اصلی خود که نقد منتقدانه و منصفانه است را با جدیت دنبال کنند.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس افزود: متاسفانه روزنامه های فارس فاقد تئوری و دیدگاه و بیشتر روایتگر تا تحلیلگر هستند و امروز جای یک ستون تاثیر گذار در روزنامه های شیراز خالی است.

کمالی سروستانی با اشاره به نشست های تاریخ مطبوعات فارس اضافه کرد: یکی از وظایف این نشست ها باید تهیه خروجی های فکر و اندیشه و ایجاد ساز و کاری برای خروج روزنامه های شیراز ازحالت روایتگری باشد.

وی اظهارداشت: نگاه حاکم در جوامع توسعه نیافته نگاه کمی است و این درحالی است که در جوامع پیشرفته حلقه های اندیشه، با کیفیت جمع نه با کمیت افراد شکل گرفته است. 

دومین نشست از سلسله نشست های تاریخ مطبوعات فارس با عنوان «خبرنگار در زوم» به بررسی آثار فرزاد وثوقی خبرنگار با سابقه شیرازی پرداخت. 

فرزاد وثوقی بیش از دو دهه در روزنامه های شیراز به عنوان خبرنگار، دبیر وسردبیر فعال است

 

منبع این مقاله : دانشنامه فارس
http://www.fars-encyclopedia.com

آدرس این مطلب :

Fars Encyclopedia ©