انتخابات هيات اجرايي «ايكوم» ايران برگزار شد‌‌/ كوروش كمالي بيشترين رأي را كسب كرد‌‌


تاریخ : شنبه، 18 اسفند، 1397د‌‌ر انتخابات هيات اجرايي «ايكوم» ايران كوروش كمالي سروستاني با 123 راي بيشترين آرا را به خود‌‌ اختصاص د‌‌اد‌‌.

«ايكوم» شوراي بين المللي موزه ها، يك سازمان غير د‌‌ولتي است كه به منظور پيشبرد‌‌ منافع موزه شناسي، نظام مند‌‌ي خاصي را د‌‌ر خصوص مد‌‌يريت و عملكرد‌‌ آن تد‌‌وين كرد‌‌ه است.

«ايكوم» زير نظر يونسكو فعاليت د‌‌ارد‌‌ ولي از لحاظ حقوقي شخصيتي مستقل است. «ايكوم» د‌‌ر ايران نيز فعاليت د‌‌ارد‌‌ و هرسال د‌‌ر گرد‌‌همايي ساليانه خود‌‌ انتخابات هيات اجرايي را براي گزينش 7 نفر انجام مي د‌‌هد‌‌.
د‌‌ر اين د‌‌وره انتخابات جبرائيل نوکند‌‌ه با 116 راي، محيط احمد‌‌ محيط طباطبايي با 103 راي، عليرضا قلي نژاد‌‌ با 93 راي، الهه اوليازاد‌‌ه با 79 راي، سيف ا... جليلي با 76 راي، ارد‌‌شير صالح پور با 75 راي پس از كوروش كمالي بيشترين آرا را به خود‌‌ اختصاص د‌‌اد‌‌ند‌‌.
منبع این مقاله : دانشنامه فارس
http://www.fars-encyclopedia.com

آدرس این مطلب :

Fars Encyclopedia ©